सार्वजनिक बांधकाम विभागात 1,903 पदांची भरती | Maharashtra PWD Recruitment 2023

मुंबई | सार्वजनिक बांधकाम विभाग महाराष्ट्र शासन लवकरच कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य आणि स्थापत्य अभियंता सहाय्यक पदांसाठी भरती प्रक्रिया आयोजित करणार आहे. महा PWD भरती 2023 मध्ये जेई पदांसाठी 532 आणि सिव्हिल इंजिनीअर असिस्टंट पदासाठी 1371 उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. उमेदवार PWD GR खाली तपासू शकतात. (Maharashtra PWD Recruitment 2023)

🔸 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य):- 532 पदे
(Diploma / Diploma+Degree)

🔸 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक:- 1371 पदे
(Diploma/ Diploma+Degree / 12+Degree)

PWD GR

सार्वजनिक बांधकाम विभागात 532 रिक्त जागांची भरती | Maharashtra PWD Recruitment 2023

राज्य सरकारच्या PWD विभागाअंतर्गत 532 रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया लवकरच पार पडेल. या भरती अंतर्गत राज्यस्तरीय पदांसाठी गट-ब (अराजपत्रित) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) आणि गट-क संवर्गातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदांची भरती केली जाईल. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी कृपया दिलेल्या PDF जाहिरातीचा संदर्भ घ्या. (Maharashtra PWD Recruitment 2023)

सदर अर्जाच्या अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. ३१.१०.२०२२ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील ५३२ रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. तथापि, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या संवर्गातील रिक्त पदांची माहिती संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचेकडून ठेवण्यात येत असल्याने सदर माहिती शासनस्तरावर उपलब्ध नाही.

तसेच, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक केंमाअ-२००८/प्र.क्र.९३/६ (मा.अ.) दि.६.९.२००८ मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे कलम २ (च) मध्ये व्याख्या केलेली व उपलब्ध असलेली माहितीच पुरविणे अभिप्रेत असून जेथे वेगळयाने माहितीचे संकलन, संशोधन, पृथ्थक्करण करणे आवश्यक आहे, अशा स्वरुपातील माहिती पुरविणे अभिप्रेत नाही. यास्तव, आपण मागितलेली कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या संवर्गाची प्रवर्गनिहाय रिक्त पदांची माहिती शासन स्तरावरुन देता येणे शक्य नाही.

उपरोक्त उत्तराने आपले समाधान न झाल्यास हे पत्र प्राप्त झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडे अपील करता येईल.

Recent Articles